p. 029 170 1777

Jyväskylä / Tampere / Kuopio

TIETOSUOJASELOSTE
Keitä olemme
Verkkosivustomme osoite on: www.officeroom.fi
Tietosuojaseloste 24.5.2018

Jyväskylän OfficeRoom Oy:n Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän OfficeRoom Oy
Yhteystiedot: Ahjokatu 13 40320 Jyväskylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Jyväskylän OfficeRoom Oy / Jyrki Viinikka Ahjokatu 13 40320 Jyväskylä puh. 0400 410 873 jyrki.viinikka@officeroom.fi

Tietosuojavastaavaa Jyrki Viinikka

2. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat Jyväskylän OfficeRoom Oy:n asiakkaat, jotka ovat ostaneet rekisterinpitäjän tuotteita. Nettisivuston yhteydenottolomakkeella tietonsa jättäneiden tietoja säilytetään vain siihen asti, että yhteydenottopyyntöön on vastattu.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Jyväskylän OfficeRoom Oy:n tilaustenkäsittelyyn, laskutukseen ja jälkimarkkinointiin.
Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja ja muita tietoja, jotka käyttäjät ovat itse toimittaneet rekisterinpitäjälle.
Henkilötietoja kerätään, jotta Jyväskylän OfficeRoom Oy pystyy palvelemaan asiakkaitaan myös toimitusten jälkeen esim. mahdollisissa reklamaatiotilanteissa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, voi käyttäjä pyytää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tietojensa käytön lopettamisen tai niiden poistamisen.
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tilaus- ja laskutusjärjestelmään kerättävät tiedot:
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Jyväskylän OfficeRoom Oy Ahjokatu 13 40320 Jyväskylä

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.  Tietosuojaseloste 24.5.2018

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään pääasiassa niin kauan, kun yhteystietojen antaja on Jyväskylän OfficeRoom Oy:n asiakas. Kirjanpitoaineisto säilytetään Kirjanpitolain edellyttämät 10 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Tietoturva ja hyväksyntä

Kaikki henkilötietoja sisältävät palvelimet, laitteet ja tietojärjestelmät on suojattu teknisesti ja hallinnollisesti.
Yhteystietolomakkeen täyttäjä antaa henkilötiedot toimittamalla rekisterinpitäjälle oikeuden käyttää tietoja tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 


Menu